2021 TSIA會員大會暨專題研討會

Online Registration Deadline: 2021/03/28
2021/03/28線上報名截止

議程

12:00~13:30    會員代表報到

13:30~14:30    會員大會

14:30~16:00    專題 : 解析2021電子產品演化新趨勢
                        講師:工研院產科國際所 江柏風 資深產業分析師
※本場次活動限TSIA會員參加
主辦單位得視情況保留變動講師、講題、議程、時間、場地之權利